fbpx

Prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), a u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i čl. 50. i 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kozarska Dubica (“Službeni glasnik opštine Kozarska Dubicaˮ, broj 6/21), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje JAVNI KONKURS za prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

Prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16), a u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za
popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i čl. 50. i 35. Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Kozarska Dubica (“Službeni glasnik opštine Kozarska Dubicaˮ, broj
6/21), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem službenika u Opštinsku upravu
Kozarska Dubica

I – Načelnik Opštine Kozarska Dubica raspisuje Javni konkurs za prijem
službenika u Opštinsku upravu Kozarska Dubica:
1. šef Odsjeka i samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti – 1 izvršilac,
2. stručni saradnik – matičar – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Kozarska Dubica.
III – Status
Šef Odsjeka ima status službenika druge kategorije, a stručni saradnik
– matičar ima status službenika sedme kategorije, trećeg zvanja u Opštinskoj
upravi Kozarska Dubica, a prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa zakonom.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
V – Posebni uslovi
Šef Odsjeka i samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti:
– VSS, VII stepen ili 240 ECTS bodova – društvenog ili tehničkog smjera,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Stručni saradnik – matičar:
– SSS, IV stepen društvenog smjera,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja u zavisnosti od zvanja,
– položen stručni ispit za matičara i stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru i
– položen vozački ispit Be-kategorije.
VI – Potrebni dokumenti
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Šef Odsjeka i samostalni stručni saradnik za oblast društvenih djelatnosti:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7. Opštih uslova,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– diplomu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o poznavanju rada na računaru i
– foto-kopiju vozačke dozvole.
Stručni saradnik – matičar:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7. Opštih uslova,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– diplomu o stečenom obrazovanju,
– dokaz o radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za matičara,
– dokaz o poznavanju rada na računaru i
– foto-kopiju vozačke dozvole.
VII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Kozarska
Dubica, Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika,
79 240 Kozarska Dubica, Svetosavska broj 5.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu obaviće intervju
na kojem će vršiti provjeru znanja kandidata o opštem upravnom postupku,
poznavanje načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanje poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.
Javni konkurs za prijem službenika u Opštinsku upravu Kozarska
Dubica objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom
listu “Blic”.
Broj: 01-103-8/21
29.3.2021. godine Načelnik opštine,
Kozarska Dubica Dr Radenko Reljić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 29

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 20.04.2021

Datum objave: 06.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.