fbpx

Prijem sudijskog pripravnika – volontera Zvornik

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Zvorniku

Prijem sudijskog pripravnika - volontera Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
OSNOVNI SUD U ZVORNIКU
Broj: 083-0-Su-19-000 655/2

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa čl. 73 i čl. 74. istog Zakona, člana 13. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Zvorniku, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku, raspisuje

PONOVLJENI JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika-volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

Prijem sudijskog pripravnika – volontera radi obavljanja prakse, osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva – dva (2) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:
-da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
-da je stariji od 18. godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi su:
*diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.

Potrebna dokumente uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenom visokom obrazovanju VII stepena- pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,
-uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanja VII stepena,
-kopiju lične karte,
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.
Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Кandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122. sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor- intervju, a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 30.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.