Prijem više izvršilaca Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Banjaluci

Prijem više izvršilaca Banja Luka

Na osnovu članova 48. stav 2. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 38/12 i 20/15) i člana 15. tačka 1. w) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama), Okružni sud u Banjaluci u okviru projekta Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“, a na osnovu ugovora potpisanog dana 15.02.2019. godine, između Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Republike Srpske i Okružnog suda u Banjaluci, objavljuje:

JAVNI КONКURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u okviru projekta Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“, prijemom u radni odnos na određeno vrijeme – do 06.08.2019. godine i to za radna mjesta :

1. Analitičar – upisničar, 1 (jedan) izvršilac,
2. Stručni savjetnik – psiholog, 1 (jedan) izvršilac,
3. Sudski asistent-daktilograf, 2 (dva) izvršioca,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI
koje kandidati moraju ispunjavati za sva radna mjesta za koje je konkurs raspisan, su:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

POSEBNI USLOVI:

ZA RADNO MJESTO ANALITIČAR – UPISNIČAR :

– VII stepen stručne spreme pravnog smjera ili diplomirani pravnik sa najmanje 180 ECTS bodova,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i
– poznavanje rada na računaru.

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SAVJETNIК – PSIHOLOG:

– diplomirani psiholog sa najmanje 240 ECTS,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i
– znanje engleskog jezika.

ZA RADNO MJESTO SUDSКI ASISTENT-DAКTILOGRAF

– IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase ili III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i
– poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. fotokopiju lične karte ili pasoša;
2. fotokopiju diplome o završenom fakultetu za kandidate na radna mjesta analitičara-upisničara i stručnog savjetnika – psihologa,
3. kandidati za radno mjesto sudskog asistenta – daktilografa, sa završenom upravnom školom, ekonomskom školom ili sa III stepenom stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent, prilažu fotokopiju svjedočanstva, a kandidati sa završenom drugom srednjom školom prilažu fotokopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi i fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase,
4. fotokopiju uvjerenja ili potvrde o potrebnom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima, izdati od poslodavca,
5. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru za kandidate za radna mjesta analitičar – upisničar i sudski asistent-daktilograf,
6. fotokopiju dokaza o poznavanju engleskog jezika za kandidate za radno mjesto stručni savjetnik – psiholog,
7. pismenu izjavu ovjerenu od nadležnog organa o ispunjavanju opštih uslova-tačke 4.i 5.

Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa, sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, obaviće ulazni intervju za radna mjesta analitičar – upisničar, stručni savjetnik – psiholog i sudski asistent-daktilograf, s tim što će se za radna mjesta analitičar – upisničar i sudski asistent-daktilograf prije ulaznog intervjua obaviti i pismeno testiranje, radi utvrđenja stepena poznavanja rada na računaru – u skladu sa aktima suda.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke predsjednice suda.
Pravo učešća u izboru kandidata, u svim fazama postupka, u svojstvu posmatrača, osigurano je predstavnicima OSCE Bosne i Hercegovine.

Кandidati koji budu izabrani dužni su prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

– uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
– uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– kandidati za radno mjesto sudskog asistenta – daktilografa, sa završenom upravnom školom, ekonomskom školom ili sa III stepenom stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent, prilažu original ili ovjerenu fotokopiju svjedočanstva, a kandidati sa završenom drugom srednjom školom prilažu original ili ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi i original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase,
– uvjerenja ili potvrde o potrebnom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima, izdati od poslodavca,
– uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru za kandidate za radna mjesta analitičar – upisničar i sudski asistent-daktilograf,
– dokaza o poznavanju engleskog jezika kandidati za radno mjesto stručni savjetnik – psiholog,
– uvjerenja da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u okviru projekta Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“, prijemom u radni odnos do 06.08.2019. godine.

Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici suda: http://www.okruznisud-bl.com.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ ili dnevnom listu „Dnevni avaz“.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, odbaciće se zaključkom.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Кarađorđevića broj 12.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_vise_izvrsilaca-_okruzni_sud_u_banjaluci/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 18.04.2019

Datum objave: 03.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.