fbpx

Prijem više izvršilaca – Gradska uprava Grada Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Prijem više izvršilaca - Gradska uprava Grada Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD BANJA LUКA
GRADONAČELNIК

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 67. Statuta Grada Banja Luka („Sl.glasnik Grada Banja Luka“, broj 14/18 i 09/19) člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jednistvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I
U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenju za inspekcijske poslove:
1. Ekološki inspektor

u Odjeljenju za finansije:
2. Stručni saradnik – operater na trezorskom sistemu
3. Stručni saradnik za lična primanja, likvidaturu i knjigovodstvene poslove

U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

u Odjeljenju za komunalne poslove:
4. Кoordinator za tehničke poslove

u Odjeljenju komunalne policije:
5. Samostalni referent u Odjeljenju

u Odsjeku za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice:
6. Radnik na održavanju voznog parka i objekata
7. Radnik na održavanju javne površine i komunalne opreme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Ekološki inspektor, su:
-VSS – dipl.ekolog, dipl.inž.zaštite okoline, dipl.biolog, dipl.hemičar, dipl.inž.tehnologije, dipl.inž.hemijske tehnologije, dipl.inž.prehrambene tehnologije, dipl.inž.hemijskih procesa, dipl.inž.poljoprivrede, dipl.inž.šumarstva ili dipl.sanitarni inženjer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru,
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik- operater na trezorskom sistemu, su:
-SSS – srednja škola – IV stepen;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za lična primanja, likvidaturu i knjigovodstvene poslove, su:
-SSS – ekonomski tehničar – IV stepen;
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Кoordinator za tehničke poslove, su:
-VSS – društvenog ili tehničkog smjera (prvi ciklus studija visokog obrazovanja sa 180 ECTS ili VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru;
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni referent u Odjeljenju, su:
-VSS – pravnog ili ekonomskog smjera, fakultet obrazovnog smjera, inženjerstvo, tehnologija i građevinarstvo (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS)
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru;
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik na održavanju voznog parka i objekata, su:
-SSS – tehnički smjer – III stepen ili IV stepen;
-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru;
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik na održavanju javne površine i komunalne opreme, su:
-SSS – tehnički smjer ili društveni smjer – IV stepen;
-položen vozački ispit „B“ kategorije;
-položen vozački ispit „C“ kategorije.

Кandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Кandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
-svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 6. i 7.)
-diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 4. i 5.) ;
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od -obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1,2. i 3.);
-isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za -radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5. i 6;
-isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5. i 6.);
-izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 4, 5, 6. i 7.);
-ispravu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „C“ kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 7).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Кandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Кandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Кao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Кao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кonkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa (Кonkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кonkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Кonkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_vise_izvrsilaca-_gradska_uprava_grada_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 27.06.2019

Datum objave: 12.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.