fbpx

Prijem više izvršilaca – Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

Prijem više izvršilaca - Poreska uprava Republike Srpske

OPIS RADNOG MJESTA
Poreska uprava Republike Srpske
Trg Republike Srpske broj 8,
78000 Banja Luka

1. Sistem inžinjer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova:
Nosilac je poslova na planiranju i projektovanju primjene elektronskih servisa koji su usmjereni na pružanje usluga građanima (eUprava), kao i planiranju i projektovanju mjera zaštite, vrši kompletan nadzor i daje podršku svim učesnicima u procesu registrovanja, kreiranja, slanja, prijema i obrade fiskalnih računa, prati trendove u razvoju servisa elektronskog poslovanja i predlaže i implementira optimalne zaštitne mjere od gubitka informacija ili njihovog neovlašćenog mijenjanja/korišćenja, prati međunarodne standarde vezane za bezbjednost elektronskih servisa, predlaže procedure kojima se povećava dostupnost servisa, predlaže procedure čuvanja podataka u sistemu elektronskog poslovanja, kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen, nosilac je poslova projektovanja lokalnih računarskih mreža u skladu sa modernim tehnologijama, definiše projektne zadatke i idejne projekte za rekonstrukciju postojeće IT infrastrukture ili za instaliranje nove, postavlja zahtjeve u pogledu specifikacije radova i potrebne pasivne i aktivne opreme za realizaciju lokalnih računarskih mreža, odgovoran je za konfigurisanje aktivne mrežne opreme, brine se o primjeni standarda pri projektovanju i realizaciji IT infrastrukture, vodi radove na izgradnji IT infrastrukture, prati kvalitet radova i rokove njihovog izvršenja, vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji IT infrastrukture PURS, učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IT, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

2.Dizajner/projektant aplikativnih rješenja Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za modernizaciju poslovanja i IT podršku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS

Opis posla:
Učestvuje u određivanju i definisanju prioriteta projekata, osigurava kontinuiran, profesionalan i dokumentovan pristup razvoju sistema, daje preporuke neposrednom rukovodiocu za razvoj i predviđa efekte primjene određenih sistemskih rješenja, u koordinaciji sa ostalim zaposlenim u Odjeljenju radi na razvoju strukture podataka, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u cilju identifikovanja i razvoja automatizovane podrške programskih rješenja, učestvuje u obuci zaposlenih u PURS, u vezi sa korišćenjem informacionih tehnologija, pruža podršku u identifikaciji i rješavanju komplikovanijih problema i zastoja u eksploataciji određenih sistemskih rješenja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

3.Programer za održavanje aplikativnih rješenja, Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik treće kategorije sa VSS.
Opis poslova:
Osigurava i prati kontinuiran rad aplikacija i pruža neophodne informacije o radu aplikacija korisnicima, pruža tehničku podršku korisnicima aplikativnog rješenja/servisa za koje je zadužen, predlaže unapređenje procesa i aplikacija, odnosno prikuplja i sistematizuje takve prijedloge od korisnika sistema, učestvuje u izradi korisničkih uputstava za aplikacije, zadužen je za sadržaj i dizajn eksterne i interne Web strane, kao i za davanje dizajnerskih rješenja za različite zahtjeve koji zahtijevaju grafičko uređivanje, brine se za rad i administrira Web server i sve postojeće Web servise, obavlja koordinaciju obuke i učestvuje u obuci za rad sa aplikativnim rješenjima za koja je zadužen, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, http://www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi.
Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
-diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 19.03.2019. godine (utorak) u 9:00 časova.
Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.
Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Кonkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Sjedišta Poreske uprave i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa a prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
-diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
-uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
5)uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave http://www.poreskaupravars.org.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_vise_izvrsilaca-_poreska_uprava_republike_srpske/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 21.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.