fbpx

Prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

Ovaj oglas je istekao

Općina Tomislavgrad

Prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine
Hercegbosanske županije”, br.1/14 I 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima
i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u
tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske
županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na
zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad

734/03

01.S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani psiholog ili s
diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sustava studiranja -1 (jedan) izvršitelj
02.S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, povijest umjetnosti i engleskog
jezika i književnosti ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja -1 (jedan) izvršitelj
03. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, fizička kultura ili s diplomom
visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja -1 (jedan) izvršitelj
Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene Izmjenama plana
prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2019. br.02-34-1-595/19-2 od 10.travnja
2019.
za poziciju 01.
S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani psiholog ili s diplomom
visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja
za poziciju 02.
S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, povijest umjetnosti i engleskog jezika i
književnosti ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja
za poziciju 03.
S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, fizička kultura ili s diplomom visokog
obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja
Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne)
godine.
Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao vježbenik ne može se
primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci
od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne
godine ili više.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati opće
uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji,
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za natječaj.
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak
ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije
godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv
života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i
javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila
rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma i /ili ekvivalencija
stručnog naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj
od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.).
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja
diplome VSS – VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava
studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim
kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom
spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje
kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u
Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi
o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom
stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.
Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati
će biti dužni dostaviti Općini Tomislavgrad u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti
o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8
dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/03_734_opcina_tomislavgrad.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.04.2019

Datum objave: 19.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.