fbpx

Prijem volontera Općina Sanski Most

Općina Sanski Most

Prijem volontera Općina Sanski Most

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne
službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Općini Sanski Most

01.Volonter sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena pravne struke ili diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke – 1 (jedan) izvršilac
02.Volonter sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena poljoprivredne struke ili diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja poljoprivredne struke – 1 (jedan) izvršilac
03.Volonter sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena ekonomske struke ili diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke – 1 (jedan) izvršilac
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01:
– diploma visokog obrazovanja VII stepena pravne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne
struke
Za poziciju 02:
– diploma visokog obrazovanja VII stepena poljoprivredne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
poljoprivredne struke
Za poziciju 03:
– diploma visokog obrazovanja VII stepena ekonomske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske
struke
Izbor i prijem volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku
o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom
stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17).
Napomena: Stručno osposobljavanje volontera će trajati 1 (jednu) godinu dana. Lice koje
nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u
struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao
pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez
zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja
diplome VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog
obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji
Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (prijavni
obrazac za pripravnike) – može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i
Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
Dokumente kojima dokazuju ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će
dostaviti Općini Sanski Most, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH
(www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem volontera u Općini Sanski Most: 06-30-8-85/20“

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 07.07.2020

Datum objave: 30.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.