fbpx

Pripravnik Bugojno

Ovaj oglas je istekao

Općina Bugojno

Pripravnik Bugojno

Na osnovu člana 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog
kantona/Kantona Središnja Bosna ” broj 3/12), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim
kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u
organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“ broj 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Općine Bugojno , objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Općini Bugojno

5 752

– Pripravnik – VSS VII stepen školske spreme – odnosno visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240
ECTS bodova – završen Fakultet informacijskih tehnologija – smjer računarski
sistemi i mreže – 1 (jedan) izvršilac
Uslovi: Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove, i to:
– VSS VII stepen školske spreme – odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – završen Fakultet
informacijskih tehnologija – smjer računarski sistemi i mreže
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u
Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom
stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13).
Napomena: Radni odnos pripravnika će trajati najduže 1 (jednu) godinu.
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili
je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon
06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon
sticanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji
Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen
stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton/Kanton Središnja Bosna , Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa izabrani kandidati
će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15
dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim novinama (računajući od posljednje
objave), putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2,
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika u Općini Bugojno – poziv na broj 04-34-8-
60/19“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/24_05_R_P_opcina_bugojno.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 13.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.