fbpx

Pripravnik Općina Vareš

Ovaj oglas je istekao

Općina Vareš

Pripravnik Općina Vareš

Na osnovu člana 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12), te člana
3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom
stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Vareš, objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Općini Vareš
5 / 798

– Pripravnik – VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus
Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje s najmanje 180 ECTS bodova –
geodetski fakultet – 1 (jedan) izvršilac
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema
studiranja koji se boduje s najmanje 180 ECTS bodova – geodetski fakultet.
Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku
o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom
spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 4/13).
Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.
godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja
diplome visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji
Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, izabrani kandidat će
biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana
od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave),
putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2,
72000 Zenica
sa naznakom za
“Javni konkurs za prijem pripravnika u Općini Vareš sa pozivom na broj 5/798“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.11.2019

Datum objave: 15.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.