Pripravnik sa srednjom stručnom spremom Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Ugljevik

Pripravnik sa srednjom stručnom spremom Ugljevik

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), a u vezi sa članom 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine Ugljevik
(“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj 7/17) i Plana zapošljavanja u
Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik za 2019. godinu (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj 1/19), načelnik opštine Ugljevik raspisuje

JAVNI KONKURS

I – Za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Ugljevik:
1. pripravnik sa srednjom stručnom spremom,
četvrti stepen ……………………………………………………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Pripravnik je lice koje zasniva radni odnos na određeno vrijeme radi
osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje
posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom
stepenu stručne spreme ili zvanja.
Prijem i stručno osposobljavanje pripravnika sprovešće se na osnovu Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručno osposobljavanje u Opštinskoj
upravi Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj 13/18) i Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Prava i obaveze pripravnika i poslodavca urediće se ugovorom o pripravničkom stažu u skladu sa zakonom.
III – Trajanje pripravničkog staža
Pripravnički staž za pripravnika sa završenom srednjom školom traje
šest mjeseci.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi:
a) srednja stručna sprema, četvrti stepen, ugostiteljsko-kulinarski tehničar.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave, koja treba da sadrži kratku biografi ju i broj
telefona, kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova.
1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu
Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i izjave da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX Ustava BiH,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne stariju od šest mjeseci,
c) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
d) da se na kandidata ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16) koje regulišu nespojivost i sukob interesa.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi i dokaz o prosjeku ocjena.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće razgovor – ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u
roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
ovjerene izjave i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
tražene uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa
rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VIII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opštinska uprava
Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 1, 76 330 Ugljevik, sa naznakom:
Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Ugljevik. Osoba
zadužena za davanje potrebnih informacija u vezi sa Konkursom je Zdravka
Vukašinović, službenik OU, kontakt tel. 055/773-768.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Blic”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-123-8/19
23.3.2019. godine Načelnik opštine,
Ugljevik Vasilije Perić, s.r

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.04.2019

Datum objave: 03.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.