fbpx

Pripravnik sa srednjom stručnom spremom Doboj

Ovaj oglas je istekao

Grad Doboj

Pripravnik sa srednjom stručnom spremom Doboj

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa članom 97.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja pripravnika za 2019. godinu, gradonačelnik Doboja r a s p i s a o  j e

JAVNI KONKURS
za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja

I
1. Pripravnik sa srednjom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada
Doboja, u trajanju do 6 (šest) mjeseci – 1 (jedan) izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
1. srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena srednja
škola ekonomskog smjera i stečeno zvanje ekonomski tehničar.
III – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj
internet stranici Grada Doboja.
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti
foto-kopiju:
a) diplome o stručnoj spremi.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju
osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefoni: 053/242-002 i 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ulica br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisija
za sprovođenje postupka prijema.
Broj: 02-120-73/19
27.5.2019. godine Gradonačelnik,
Doboj Boris Jerinić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.06.2019

Datum objave: 06.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.