fbpx

Pripravnik sa visokim obrazovanjem

Ovaj oglas je istekao

Načelnik opštine Vlasenica raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana i to četiri izvršioca:

Pripravnik sa visokim obrazovanjem

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Vlasenica
raspisuje :

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine Vlasenica raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana i to četiri izvršioca:

1. Diplomirani profesor fizike i matematike-240 ECTS………1 izvršilac
2 Diplomirani komunikolog-240 ECTS………1 izvršilac
3.Diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije-240 ECTS…..1 izvršilac
4.Diplomirani ekonomista-smjer preduzetnička ekonomija-240 ECTS…………….1 izvršilac

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

III Posebni uslovi:
Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera
IV Uz prijavu na javni konkurs kandidat prilaže sljedećea dokumenata u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
4. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),
8.ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja i
9. diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolsaka ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

V Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkura.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu Opština Vlasenica, Ulica 9.januar 14, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.
Za dodatna obavještenja o javnom konkusu može se obratiti Bunijevac Pavlu na telefon 056/490-075.
O rezultatu Javnog konkursa svi kandidati biće obavješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 26.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.