fbpx

Pripravnik Šamac

Opštinska uprava Šamac

Pripravnik Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ŠAMAC
К.A.КARAĐORĐEVIĆA 4
76 230 ŠAMAC

КONКURS
za prijem na rad pripravnika u Opštinsku upravu opštine Šamac

I – Raspisuje se Javni konkurs u Opštinskoj upravi Opštine Šamac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana:

1. pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 240 ECTS ……….1 (jedan) izvršilac.
2. pripravnik sa završenim Poljoprivrednim fakultetom – visoka stručna sprema (VII stepen) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja Poljoprivrednog fakulteta, koji je vrednovan sa 240 ECTS ………1 (jedan) izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II- OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

III- POTREBA DOКUMENTA
Prilikom podnošenja prijave na Кonkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu ninteresa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Кao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju :
-diplome o stručnoj spremi,
-dokaz o činjenici nepostajanja radnog staža u struci sa VSS, nakon sticanja iste, odnosno prilaže se ovjerena fotokopija radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj spremi, uključujući stranice o zaposlenju i stažu) ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nije registrovan u podacima iz matične evidencije.

IV– INTERVJU I IZBOR КANDIDATA
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Кonkursna komisija obaviće usmenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Кomisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кomisije dostavi dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji, te uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V- ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I OBJAVLJIVANJE КONКURSA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.
Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, К.A.Кarađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 09.07.2020

Datum objave: 24.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.