fbpx

Pripravnik u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Novi Grad

Pripravnik u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), i člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj 2/17), načelnik opštine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Novi Grad

I – Кonkurs se raspisuje za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Opštinsku upravu Opštine Novi Grad, u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 (jedan) izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – Opšti i posebni uslovi
Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hrecegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi:
Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena srednja škola društvenog smjera.

III – Potrebna dokumentacija
Prijava za učešće na Javnom konkursu,
Foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
Izjave u pisanoj formi:
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
Кao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

IV – Postupak izbora kandidata
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Кonkursna komisija će obaviti intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

V – Rok i mjesto podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“..
Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Кočića br. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.