fbpx

Pripravnik u Sudskoj policiji

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 5. stav 1. i člana 35. stav 3. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/11 i 57/16), predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, raspisuje JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO U SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Pripravnik u Sudskoj policiji

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
VRHOVNI SUD
SUDSKA POLICIJA
Aleja Sv. Save bb, 78000 Banja Luka
telefon 051/229-430, faks 051/229-431
Broj: SU-SP-93/21

Na osnovu člana 5. stav 1. i člana 35. stav 3. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/11 i 57/16), predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO U SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Pripravnik u Sudskoj policiji u:
– Okružnom centru Sudske policije Prijedor, Grupa Sudske policije u Osnovnom sudu Kozarska Dubica …….1 (jedan) izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Kandidati koji se prijavljuju moraju da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove :
a) Opšti uslovi :
-državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini na osnovu izrečene disciplinske mjere,
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom i
– da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nije odbio da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

v) Posebni uslovi:
-srednja stručna sprema IV stepena,
-ne stariji od dvadeset pet (25) godina,
-da posjeduje položen vozački ispit, odnosno da je stekao pravo upravljanja vozilom „B“ kategorije,
-potrebni zdravstveni i psihofizički uslovi prema normama predviđenim za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, za kandidate koji budu izabrani.

II Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju :
-popunjen prijavni obrazac (nalazi se na web.sudpol-rs.pravosudje.ba.),
-ovjerenu kopiju lične karte,
-ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
-ovjerene kopije svjedočanstva / diplome o traženoj stručnoj spremi,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o nekažnjavanju,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci),
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa i
-ovjerenu izjavu da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nije odbio da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

III Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se razgovor i provjere fizičke sposobnosti, a o vremenu i mjestu obavljanja istog, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
Nijedna pristigla prijava neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti sa nacionalnom manjinom, te na osnovu imovine, rođenja ili drugog statusa, izuzev prijava koje su nepotpune i neblagovremene.

IV Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web.sudpol-rs.pravosudje.ba.
V Prijave na konkurs sa popunjenim prijavnim obrascem, sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu :
Vrhovni sud Republike Srpske, kancelarija br.11, Aleja Svetog Save bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.