fbpx

Pripravnik – volonter Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Prnjavoru

Pripravnik – volonter Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovni sud u Prnjavoru,
Ul. Beogradska, br. 6,
78430 Prnjavor

Na osnovu člana 73 i 74 Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), predsjednik suda raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za prijem pripravnika – volontera u Osnovni sud Prnjavor

1. Raspisuje se Javni konkurs za prijem pripravnika – volontera sa SSS na određeno vrijeme, u trajanju do 6 mjeseci.

2. Opis poslova
Pripravnik – volonter će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
3. Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

4. Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
– gimnazija, upravna ili ekonomska škola IV stepen stručne spreme,
– osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,
– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, u trajanju kraćem od 6 mjeseci.

5. Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Кonkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
5.1. Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– fotokopiju lične karte ili pasoša,
– fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
– izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

5.2. Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopiju:
– diplome (svjedočanstva) o završenoj srednjoj školi,
– dokaz o poznavanju rada na računaru,
– izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.
6. Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Кonkursa, Кomisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Кomisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj fotokopiji te ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, Ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Кonkurs neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.