fbpx

Pripravnik – volonter – sa diplomom visokog obrazovanja Bosanska Krupa

Ovaj oglas je istekao

Općinski sud Bosanska Krupa

Pripravnik – volonter – sa diplomom visokog obrazovanja Bosanska Krupa

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u
skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i
volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

3/ 781

– Pripravnik – volonter – sa diplomom visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili sa
diplomom visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – pravne struke – 2 (dva) izvršioca
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu, kako slijedi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi:
– VSS/VII stepen – pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke.
Napomena: Izbor i prijem pripravnika – volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija
utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera
sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17). Stručno osposobljavanje pripravnika-volontera trajat
će 2 (dvije) godine. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u
struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u
radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez
zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome
VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja
Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću,
ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će dostaviti
Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem
pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika-volontera u
Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi: 133/19“

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.