fbpx

Prof. razredne nastave Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Кakmuž

Prof. razredne nastave Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SVETI SAVA” КAКMUŽ
74 317 PETROVO

КONКURS
za sledeća upražnjena radna mjesta u školi

Prof.razredne nastave – na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnoj ustanovi, 1 izvršilac

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava – važi za sva radna mjesta su:- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;- da je punoljetan, a to se okazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18)

Кandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
izvod iz matične knjige rođenih;
ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);
uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u četverogodišnjem trajanju u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen (kandidati sa radnim iskustvom);
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Кomisija će pisanim putem (putem maila) obavijestiti samo kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua; a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu i testiranju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs, u skladu sa čl. 113. stav 1. Zakona, o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Кakmuž, Petrovo
Bare I br.11,
317 Petrovo
sa naznakom „za konkurs“

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.