fbpx

Profesor biologije Laktaši

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Georgios A. Papandreu’’ Aleksandrovac

Profesor biologije Laktaši

OPIS RADNOG MJESTA
BIH – REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „GEORGIOS A. PAPANDREU“ ALEKSANDROVAC, LAKTAŠI
Gradiška cesta 55.
Tel/Fah 051 580-027, 051 580-376,
E-mail:os055@skolers.org

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18,84/19), direktor Javne ustanove Osnovne škole ‘’‘’Georgios A. Papandreu’’ ‘’ Aleksandrovac, raspisuje

K O N K U R S
za prijem na radno mjesto

1. Profesor BIOLOGIJE – 22 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovalja, lice sa iskustvom ;-položen stručni ispit

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16,66/18), uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18, 84/19), te Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09,86/10, 25/14 i 76/15),
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18,26/19),
Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– da je državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da je radno sposoban,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.
-da se nevodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičnoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku didaktičko-metodičnoj grupu predmeta
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o dužini radnog staža.
-Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog intigriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenja o neosuđivanosti i iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 21.02.2020. godine u 12:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave na intervju i testu smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola „Georgios A. Papandreu“ Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ‘’za konkurs’‘.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.