fbpx

Profesor biologije Srbac

Ovaj oglas je istekao

JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac

Profesor biologije Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac
Danka Mitrova 5, 78420 Srbac
Telefon: +387-51-740-135 Faks: +387-51-741-298
e-mail: ss25@skolers.org
http://www.srednjaskola-srbac.org
Broj: 1020/20

K O N K U R S
za prijem radnika

1. Profesor biologije (za 10 časova), pripravik na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS’‘ broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj 41/18, 35/20 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS’‘ broj 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“ broj 29/12 i 80/14 i 83/15). Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj 24/19).

Potrebna dokumenta:
1. Prijava na konkurs potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail)
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
5. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
9. Uvjerenje o radnom stažu idato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ( uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
13. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
14. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
15. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje 10.11.2020. u 12 časova u prostorijama Škole a intervju istog dana u 1330 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranj, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.
Škola kandidate neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adesu: JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.
Kontakt telefon 051-740-135.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.