fbpx

Profesor elektro grupe predmeta Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja škola “28.juni”

Profesor elektro grupe predmeta Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJA ŠКOLA “28.juni”
ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjoj školi ,Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18, na osnovu Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske „) broj 29/2012,na osnovu člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).Direktor škole raspisuje

К O N К U R S

O prijemu radnika sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

Struka :Elektrotehnika ,

Profesor elektro grupe predmeta , sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom radu u školi, jedan izvršilac puna norma

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi konkursa:
-utvrđenih Zakonom o radu- („Službeni glasnik RS“broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12.) Pravilnik o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnosu srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Кandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU Srednjoj školi “28.juni” 18.6.2019.god u 11.oo .časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa .
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će staviti na oglasnu tablu škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Srednja škola “28.juni”
Ulica Stefana Nemanje br.10
71 123 Istočno Sarajevo / sa naznakom za Кonkurs.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_elektro_grupe_predmeta-_ju_srednja_skola_28.juni/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.