fbpx

Profesor engleskog jezika Bileća

Ovaj oglas je istekao

 JU SŠC „Golub Кureš“ Bileća

Profesor engleskog jezika Bileća

OPIS RADNOG MJESTA
JU SŠC „Golub Кureš“ Bileća

J A V N I К O N К U R S

Profesor engleskog jezika ( 4 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad nastavnika u obrazovno-vaspitnom procesu – na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16,66/18) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Кonkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijavu na Кonkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).“
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za prijem radnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 24.10.2019.godine u 1300 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Кureš“ u Bileći.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad obrazovno – vaspitnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.