fbpx

Profesor engleskog jezika – pripravnik Trn, Laktaši

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Desanka Maksimović“, Trn raspisuje konkurs za prijem pripravnika

Profesor engleskog jezika - pripravnik Trn, Laktaši

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „Desanka Maksimović“, Trn, Dositejeva 34,
tel.: 051 508 070, e-mail: os057@skolers.org
Na osnovu člana 113. i 139 .Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20) i člana 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19), direktor raspisuje

K O N K U R S
Za prijem pripravnika sa VSS –djece poginulih boraca VRS na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Javni konkurs se raspisuje u sklopu „Programa podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom i srednjom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2020.godini“ JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Pravo učešća na konkursu imaju lica u statusu prpravnika- djece poginulih boraca VRS, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita.

1. Profesor engleskog jezika – pripravnik sa VSS – dijete poginulog borca VRS na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16,66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/2) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19).
Kandidati treba da imaju status pripravnika- djece poginulog borca VRS.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je punoljetan;
-da je radno sposoban;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog ili drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
-Potpisanu prijavu za konkurs, uredno potpisanu od strane kandidata (naznačiti adresu i kontakt telefon);
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Trn, Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „za konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 2. decembra 2020.godine sa početkom u 9-00 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 4.decembra 2020.godine.
U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.