fbpx

Profesor fizičkog vaspitanja Sitnica, Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Kočić“ Sitnica

Profesor fizičkog vaspitanja Sitnica, Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Sitnica,
Sitnica 23 – opština Ribnik
Broj: 481/21

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18, 84/19 ) JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sitnica raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik fizičkog vaspitanja – 9 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske ,, broj 1/16 i 66/18 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 74/18, 26/19 ), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 44/17, 31/18, 84/19 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15. ).
(1 ) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1 ) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2 ) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3 ) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4 ) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
5 ) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6 ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
Uvjerenja iz tačaka 4 ) i 5 ) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1 ) ovjerenu fotokopiju diplome o zavrršenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2 ) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
3 ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4 ) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5 ) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6 ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7 ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9 ) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 22.09.2021.god. u 8.30 časova.
Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ,, na adresu : JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sitnica, Sitnica 23,broj pošte 79283 Sitnica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 08.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.