fbpx

Profesor fizičkog vaspitanja Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola „Trebinje“

Profesor fizičkog vaspitanja Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČКA ŠКOLA „TREBINJE“
TREBINJE

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac –2 časa – na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Opšti uslovi:

-da je državljanin RS i BiH;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstsva,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);

II Posebni uslovi :

Profesor fizičkog vaspitanja
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta
Profesor fizičke kulture

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.

Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustava i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban,koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4. uvjerenje o neosuđivanosti (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
6. ovjerenu kopiju diplome;
7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje Visoko školske ustanove o prosjeku ocjena,ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;
8. uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;
12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.03.2019. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje“, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_fizickog_vaspitanja-_ju_muzicka_skola_trebinje/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.