fbpx

Profesor fizike Glavičice

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ”Ćirilo i Metodije” - Glavičice

Profesor fizike Glavičice

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srpska
JU OŠ”Ćirilo i Metodije”- Glavičice, Bijeljina

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravlnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/2009; 86/2010; 25/2014 i 76/2017) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/2018), direktor škole raspisuje

К O N К U R S
za radno mjesto

Nastavnik – profesor fizike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova sedmične norme , na određeno vrijeme (najdalje do 31. 08. 2020. godine) ……. izvršilac 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkus:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata pribavlja ga škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika i stručnih saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.
Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pored dokumentacije iz opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/2018), a koja podrazumijeva:
a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,
b), ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisnih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
g) uvjerenje o ploženoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedgoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
d) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
đ) uvjerenje o državljanstvu,
e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
j) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati treba da dostave nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
k) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela… škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 29. avgusta 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama JU OŠ“Ćirilo i Metodije u Glavičicama.

Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Birou za zapošljavanje u Bijeljini.
Potpisane prijave (od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa pomenutom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola“Ćirilo i Metodije“ – Glavičice 76318 sa napomenom: „Кomisiji za izbor radnika“.

Napomena: nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija, neće se razmatrati.
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon škole: 055/551-102 ili lično u vremenu od 9:00do 13:00 časova.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.