fbpx

Profesor fizike Mslovare

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“

Profesor fizike Mslovare

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Petrović Njagoš“
Maslovare bb, 78 223 Maslovare
tel.: 051/760 – 611, e-mail: os052@skolers.org
К O N К U R S
za prijem radnika

1. Profesor fizike – 1 izvršilac, 10 časova, na neodređeno vrijeme.

Za navedeno radno mjesto potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16 i 66/18) i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS“ broj: 18/16.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st.6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18 ) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1. Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. Izvod iz matične knjige rođenih,
6. Uvjerenje o državljanstvu,
7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti uvjerenje o neosuđivanju),
8. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti uvjerenje),
9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
10. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije potpisivanja ugovora o radu,
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
13. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
14. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
15. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “ Petar Petrović Njagoš “ Maslovare, u srijedu, 28.08.2019. godine, sa početkom u 9,00 časova. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske “, a šalju se na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njagoš “ Maslovare, 78 223 Maslovare.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.