Profesor fizike Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

JU ,,Gimnazija” Prnjavor

Profesor fizike Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
JU ,,GIMNAZIJA” Prnjavor
Rade Vranješević br.1
Tel: 051/655-328
e-mail: ss26@skolers.org

Na osnovu člana 132. stav 3) tačka 13) a u vezi sa članovima 104, 106 i 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( “Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18) i člana 4. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14,42/16) direktor r a s p i s u j e:

J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor fizike za 20 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja- pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18), Pravilnikom o o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14,42/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 34/15, 83/15).
Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14,42/16.).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOКUMENTA:
Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 29.03.2019. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 09: 00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_fizike-_ju_gimnazija_prnjavor/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.