fbpx

Profesor ili nastavnik hemije Bjelajce

Profesor ili nastavnik hemije Bjelajce

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA,,BRANKO ĆOPIĆ“ BJELAJCE
Bjelajce bb, 70 260
Mrkonjić Grad;
Tel: 050 251 173;
e-mail: os061@skolers.org
Broj: 6/21.

Na osnovu Zakona o radu –prečišćeni tekst (Sl.glasnik RS br: 01/16. i 66/18.),te Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20,63/20), te Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br: 74/18. i 26/19.), direktor škole raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor ili nastavnik hemije na određeno vrijeme 4 časa, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva….1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I. Opšti uslovi za prijem :
-Da su državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu)
-da su stariji od 18 godina (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte)
-da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.
– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
– da su radno sposobani, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS broj:44/17. i 31/18.) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS broj: 74/18. i 26/19.):
– ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
– dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci.
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
– uvjerenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
– uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI ,ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 28.01.2021. godine u 09:00 časova u prostorijama matične škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test , a ukoliko se ne pojave na intervuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu škole Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu,,Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.01.2021

Datum objave: 13.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.