fbpx

Profesor islamske vjeronauke Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU “Srednja stručna i tehnička škola” Gradiška

Profesor islamske vjeronauke Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU ,,Srednja stručna i tehnička škola« Gradiška
Vidovdanska 58
Tel: 051/813-385
e-mail: [email protected]

Na osnovu odredbe člana 104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18), Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 29/12; 80/14 i 83/15) direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika

Profesor islamske vjeronauke, 4 časa nastave- jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12; 80/14 i 83/15) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19)

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana.
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:
-vrsti posla
-stepenu stručne spreme
-dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .
7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ako ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Кandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Кandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima .
Intervju i testiranje utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti u ponedjeljak, 02.09.2019. godine u 12.00 časova u prostorijama škole.
Кandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.
Кontakt telefon: 051/813-385.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.