fbpx

Profesor istorije Milići

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići

Profesor istorije Milići

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU OSNOVNA ŠКOLA „ALEКSA JAКŠIĆ“
MILIĆI
Broj:540/19
Telefon : 056 / 745-400

JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići r a s p i s u j e

К O N К U R S
za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS

1. Profesor istorije – 1 izvršilac pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata,kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to :

Opšti uslovi :
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine- dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanje djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opjnih sredstava,
d) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece,
e)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupakza djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4 i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi- priložiti:
1.Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: profesor istorije.
Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

2.Da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica –Biro Milići.
(Opština Milići finansira dio sredstava).
Priložiti: uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.

Pored dokumentacije,kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju,koju posjeduju, za bodovanje i to :
1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
3)uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
4)uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
5)uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 02.09.2019. godine. u 11,00 časova u prostorijama JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići Jovana Jovanovića Zmaja br.3.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.