fbpx

Profesor latinskog jezika Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija „Petar Кočić“ Novi Grad

Profesor latinskog jezika Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Gimnazija „Petar Кočić“ Novi Grad
Dositeja Obradovića 6, 79220 Novi Grad;

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/15, 83/15 ), člana 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19 ) i Odluke o slobodnom radnom mjestu broj: 596/19, od 02.09.2019.godine, direktor JU Gimnazija „Petar Кočić“ Novi Grad, raspisuje:

Кonkurs
za popunu upražnjenog radnog mjesta

OPIS RADNOG MJESTA:

1. Profesor latinskog jezika – 2 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme ( do 31.08.2020.god.), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o radu i na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19 ):
A) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
B)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.
D) Uvjerenje o podatcima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podatcima iz registra škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.
Đ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi
Prijavljeni kandidat treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16. ) ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS br. 41/18.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/15, 83/15 ).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem, i to :
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu s pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:
Testiranje i interviju će se obaviti 19.09.2019.godine, u 12:00 časova u JU Gimnaziji „Petar Кočić“Novi Grad.

Napomena: Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua, a kandidati neće biti posebno pozivani, ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja .
Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Кomisija za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše , JU Gimnazija Petar Кočić” Novi Grad, Ul. Dositeja Obradovića br. 6., putem pošte.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.