fbpx

Profesor matematike i informatike Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 103. i 104. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj : 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20); Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15); Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19), i člana 31. Statuta JU Osnovne škole “Petar Kočić” Nova Topola, direktor škole raspisuje K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor matematike i informatike Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ “ Petar Kočić “
Nova Topola, Gradiška
Broj:131 /21

Na osnovu člana 103. i 104. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj : 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20); Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15); Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19), i člana 31. Statuta JU Osnovne škole “Petar Kočić” Nova Topola, direktor škole raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor matematike i informatike -1 izvršilac-puna norma na neodređeno vrijeme , lice sa iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 66/18, 84/19 i 35/20), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem;
-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18,84/19 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18,84/19 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19):

1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,za radna mjesta u nastavi;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za ona radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana 27.07.2021.godine u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili dostaviti lično na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Kočić“ Nova Topola, Banjalučki put br.108, 78418 Nova Topola, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.