fbpx

Profesor matematike -pripravnik Sitnica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sitnica

Profesor matematike -pripravnik Sitnica

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Sitnica, Sitnica 23 – opština Ribnik
tel.: 050 421 026,
e-mail: os050@skolers.org
BROJ : 35/20

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18, 84/19 ) JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sitnica raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor matematike -pripravnik, 1 izvršilac , 16 časova redovne nastave na neodređeno radno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske ,, broj 1/16 i 66/18 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 74/18, 26/19 ), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 44/17, 31/18, 84/19 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15. ).
(1 ).Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1 ) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2 ) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3 ) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4 ) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
5 ) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6 ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
Uvjerenja iz tačaka 4 ) i 5 ) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1 ) ovjerenu fotokopiju diplome o zavrršenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2 ) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
3 ) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4 ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6 ) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 25.02.2020.god. sa početkom u 08.30 časova.
Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika matematike ,, na adresu : JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sitnica, Sitnica 23,broj pošte 79283 Sitnica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje  RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.