fbpx

Profesor pravoslavne vjeronauke Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

JU GIMNAZIJA „КALINOVIК“

Profesor pravoslavne vjeronauke Kalinovik

OPIS RADNOG MJESTA
JU GIMNAZIJA „КALINOVIК“
КALINOVIК

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

1. Profesor pravoslavne vjeronauke – jedan izvršilac – 2 časa sedmično, pripravnik – na određeno vrijeme, godinu dana

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. stav 1. i 2. i članom 111. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati dostavljaju dokumentaciju o ispunjenosti sledećih opštih i posebnih uslova:
– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava ( uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( uvjerenje za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent( diplome izdate u Bosni i Hercegovini, kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6.aprila 1992.godine sa istim stepenom i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava),
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta),
– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Prijem radnika izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19).
Dana 30.10.2019.godine u 11 časova u prostorijama škole obavit će se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Nakon pregleda dostavnjene dokumentacije, škola će na oglasnoj tabli škole objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кonkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“ slati na adresu:
JU Gimnazija „Кalinovik“ Кalinovik
Ul.Šumadijska bb.
71 230 Кalinovik

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.