fbpx

Profesor razredne nastave Gacko

Ovaj oglas je istekao

K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor razredne nastave Gacko

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SVETI SAVA“ GACKO

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.Profesror razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine 1. izvršilac

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvo i položenim stručnimi 1 ispitom, bodova će se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘ br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(’‘Službeni glsnik RS’‘ broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17i 31/18)
– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontak telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj sposobnosti,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu ,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
– Uvjerenje o prebivalištu kandidata
5. Uvjerenje o podatcima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učunjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zloupotrebljavanja djeteta,polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,
7. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
8. Dodatak diplomi,koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
11.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
– kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti 05.05.2021. god u 10 sati, a interviju u 12 sati istog dana u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava“ Gacko
– kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju,
-ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu,smatraće se da je odustao od prijave na konkurs,
-spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervuja.

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko, Vidovdanska 29. sa naznakom „ZA KONKURS“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.