Profesor razredne nastave Gornji Podgradci

Ovaj oglas je istekao

OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci

Profesor razredne nastave Gornji Podgradci

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor razredne nastave -1 izvršilac na određeno vrijeme (puna norma), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .za rad u PO Bistrica do povratka radniika sa porodiljskog bolovanja.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1.,3.,6., i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača
. . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilniukom o proceduri prijema kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodobanja kandidata osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br. 74/18).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su::
1.Da je državljanin RS i B i H (što dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu)
2.Da je punoljetan ( što dokazuje Izvodom iz matične knjige rpđenih i kopijom lične karte)
3.Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem zloupotrebe opojnih sredstava (što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti za izabranog kandidata službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta:
Uz PRIJAVU NA KONKURS svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i dokumentacije GORE NAVEDENE, potrebno je dostaviti i DOKUMENTACIJU na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumu propisanim Pravilnikom o proceduri prijema kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodobanja kandidata osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br. 74/18)
A to je slijedeća dokumentacija:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečenu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica; koja traže zaposlenje,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borc
U skladu sa članom 113. Stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenatai te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test i intervju.

Komisija će pisanim putem obavještavati kandidate koji su dostavili potpune i blagovremen prijave o datumu i mjestu sprovođenja TESTIRANjA i INTERVJUA.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci 
78405 Gornji Podgradci 
Sa naznakom ,, ZA KONKURS“

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_osmladen_stojanovic_gornji_podgradci1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.10.2018

Datum objave: 10.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.