Profesor razredne nastave Gornji Podgradci

Ovaj oglas je istekao

OŠ,,Mladen Stojanović“

Profesor razredne nastave Gornji Podgradci

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor razredne nastave -1 izvršilac na neodređeno vrijeme (puna norma), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .za rad u PO Šimalovska.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslov epredviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su::
1.Da je državljanin RS i B i H (što dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu)
2.Da je stariji od 18 godina ( što dokazuje Izvodom iz matične knjige rpđenih i kopijom lične karte)
3.Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu)
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti)
Uz prijavu na konkurs svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
4.Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja i ovjerena kopija važeće lične karte;
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,
6.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;
7.Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zapostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili na teritoriji Federacije BiH, (koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izbora na konkursu).
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima za radno mjesto pod tačkom :
1.profesora razredne nastave biće obavljen 21.02.2018. godine sa početkom u 1200 časova
u prostorijama centralne škole. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ,,Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci 
78405 Gornji Podgradci 
Sa naznakom ,, ZA KONKURS“

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_osmladen_stojanovic_gornji_podgradci/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.