fbpx

Profesor razredne nastave Kakmuž

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Кakmuž

Profesor razredne nastave Kakmuž

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SVETI SAVA” КAКMUŽ
КAКMUŽ, BARE I BR. 11
74 317 PETROVO

КONКURS
za sledeća upražnjena radna mjesta u školi

1. Prof.razredne nastave – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnoj ustanovi, 1 izvršilac

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava – važi za sva radna mjesta su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
– da je punoljetan, a to se okazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
– da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18)

Кandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
-potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u četverogodišnjem trajanju u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
-uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen (kandidati sa radnim iskustvom);
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test i intervju sa kandidatima koji ispinjavaju uslove konkursa će se održati u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava“ Кakmuž dana, 23.09.2019. – test u 12,00 časova intervju u 13,00 časova a komisija će pisanim putem (putem maila) obavijestiti samo kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu i testiranju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs, u skladu sa čl. 113. stav 1. Zakona, o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Кakmuž, Petrovo
Bare I br.11,
74 317 Petrovo
sa naznakom „za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.