Profesor razredne nastave Pale

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Srbija” Pale

Profesor razredne nastave Pale

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA
“SRBIJA” PALE

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Repiblike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18), člana 4. Pravilnika o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 74/18) direktor škole raspisuje

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 74/18) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,
-Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
-Diploma o završenom prvom cikklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će pismenim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave-_ju_os_srbija_pale/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.