Profesor razredne nastave Štrpci

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Boško Buha’‘Štrpci

Profesor razredne nastave Štrpci

OPIS RADNOG MJESTA

I Prošireni program- Voditelj jutarnjeg čuvanja,

1.Profesor razredne nastave, 1 izvršilac sa 50% radnog vremena, sa jednom godinom radnog iskustva i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme od dana prijema do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/18 godini.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se
dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili
kopijom lične karte,
3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može
biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv
dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti
posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata sa radnim iskustvom),

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedeljak, 11.12.2017. godine u prostorijama škole u 13.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“. Na adresu škole JU OŠ ‘’Boško Buha’‘Štrpci, Štrpci br.60, Uvac 73265

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_os_boskobuha_strpci/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.12.2017

Datum objave: 29.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.