fbpx

Profesor razredne nastave Turjak

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Vuk Stefanović Кaradžić” Turjak

Profesor razredne nastave Turjak

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “Vuk Stefanović Кaradžić” Turjak
Telefon 051/879-051
e-mail: [email protected]

Na osnovu člana 103.,104 i 113. stav 1.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(Službeni glasnik RS 44/17 i 31/18) , Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vasptača (Službeni glasnik RS“broj 77/09,86/10 i 25/14)i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u osnovnoj školi(Službeni glasnik RS 74/18 i 26/19) raspisuje :

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

1. Profesor razredne nastave ,na određeno vrijeme do 30.06.2019., saradnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika. Pravo učešća imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.
Na konkurs dostaviti:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
13.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela i seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece( za izabranog kandidata , škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 28.10.2019.godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole .
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU OŠ“Vuk S. Кaradžić“78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.