Profesor razredne nastave Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Aleksa Šantić”

Profesor razredne nastave Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor razredne nastave
– 1 izvršilac, u pš u gnionici, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.11.2018. godine, sa radnim iskustvom –

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj :1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 od 18.11.2014., 45/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne ili Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidtata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos,potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom i vaspitnom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS, broj 44/17“), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS, broj 44/17“) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na konkurs dostaviti:
1. Ovjerenu foto kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme,dužina ostvarenog staža;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorij borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objevljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Aleksa Šantić“ Vukosavlju, dana 12.12.2017. godine u 12,00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Aleksa Šantić”, ul. Omladinska br. 3, 74470 Vukosavlje.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_os_aleksa_santic_vukosavlje6/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.12.2017

Datum objave: 29.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.