fbpx

Profesor stručnih predmeta za zanimanje građevinski i arhitektonski tehničar Pale

Na osnovu odredbe člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/2018, 35/2020 i 92/2020) v.d. direktor JU „Srednjoškolski centar Pale“ Pale, raspisuje KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

Profesor stručnih predmeta za zanimanje građevinski i arhitektonski tehničar Pale

OPIS RADNOG MJESTA
JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE”
PALE

Na osnovu odredbe člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/2018, 35/2020 i 92/2020) v.d. direktor JU „Srednjoškolski centar Pale“ Pale, raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor stručnih predmeta za zanimanje građevinski i arhitektonski tehničar, (Tehničko crtanje, Uvod u građevinarstvo, Građevinski materijali, Građevinske konstrukcije, Fizika zgrade i instalacije, Organizacija građenja, Praktična nastava), puna norma, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/2020 i 92/2020), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 86/2013, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1. Uvjerenje o državljanstvu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte;
3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje je dužan dostaviti izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža.
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
12. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta;
13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
14. Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/2020 i 92/2020) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/2020 i 92/2020) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno u prostorijama škole, dana 26.01.2021. godine, u 10,00 časova, a intervju će biti obavljen u prostorijama škole istog dana u 11,00 časova.

Sve kopije traženih dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i biće odbačene.
Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na javni konkurs.
Prijave, sa naznakom „Za konkurs“ dostaviti poštom ili neposredno na adresu: JU „Srednjoškolski centar Pale“ Pale, ul. Njegoševa br. 7, 71 420 Pale.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.01.2021

Datum objave: 13.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.