fbpx

Profesor stručno-teoretske nastave za saobraćajnu struku – dipl.inž.saobraćaja Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnička škola Banjaluka

Profesor stručno-teoretske nastave za saobraćajnu struku – dipl.inž.saobraćaja Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU TEHNIČКA ŠКOLA
BANJA LUКA

Na osnovu čl. 104, 106, 107. i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl.gl. RS“ br. 41/18), kao i čl. 4, 8. i 20. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19), direktor škole, raspisuje

J A V N I К O N К U RS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1. profesor stručno-teoretske nastave za saobraćajnu struku – dipl.inž.saobraćaja (smjer drumski saobraćaj ili logistika) – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom,
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS („Sl.gl.RS“ br. 01/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

1. prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke ( vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10 uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:
U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18), na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČКA ŠКOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banja Luka , sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 19.09.2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.