fbpx

Profesor stručno teorijske i praktične nastave mašinske grupe predmeta Ribnik

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić“ Ribnik“

Profesor stručno teorijske i praktične nastave mašinske grupe predmeta Ribnik

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić“ Ribnik “
Adresa, Rade Jovanića 39
tel.: 050-431-213
e-mail: ss24@skolers.org,

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18. i 35/20.), i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske„ , broj 24/19.), direktor JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik raspisuje

К O N К U R S
za prijem u radni odnos na radno mjesto

1. Profesor stručno teorijske i praktične nastave mašinske grupe predmeta (18 časova praktične nastave +6 časova stručno teorijske nastave), na određeno radno vrijeme do 31.8.2021.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 1/16. i 66/18.) trebaju da ispunjavaju posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18. ) i da imaju za radno mjesto :
-Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 29/12., 80/14. i 83/15.);
Pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem „Službeni glasnik Republike Srpske „ 24/19.).

Кandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije ):
-Prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme ostvarenog radnog staža po vrstama posla. -Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osudjenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 09.12.2020. godine u 10,00 časova u prostorijama Škole .
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjuua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečećene u koverti lično na protokol u Sekreterijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „Za Кomisiju za prijem kandidata“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 25.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.