Profesor tehničkog obrazovanja Donja Paklenica

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovne škole „Ozren“ Donja Paklenica

Profesor tehničkog obrazovanja Donja Paklenica

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, sa radim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 4 časa, na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“ broj: 1/16), uslove propisane članom 105. i 106. stav 1, 2 i 3 Zakona o osnovnom i vaspitanju i obrazovanju („Sl. Glasnik RS“broj:44/177 i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. Glasnik RS“ broj: 77/09,86/10, 25/14 i 76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 102/14 i 45/16).

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi:
1) profesor tehničkog obrazovanja ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je tehničko obrazovanje samostalni ili ravnopravni predmet,
2) profesor fizike i osnovna tehnike,
3) profesor tehnike i informatike,
4) profesor tehnike,
5) profesor tehnike i mašinstva,
6) nastavnik tehničkog obrazovanja,
7) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa tehničko obrazovanje sa drugim nastavnim predmetom,
8) profesor politehnike.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS“ br. 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata:
-prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom
-diplomu o završenom fakultetu
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
-uvjerenje o radnom stažu
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu
-uvjerenje ili potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje na području lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje od opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-uvjerenje od opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
– kandidat koji bude izabran nakanadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,
– uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće Škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

NAPOMENA: Kandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa radnim iskustvom, biće uzete u razmatranje i prijave osoba bez radnog iskustva.

Intervju sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.02.2018. godine u prostorijama centralne škole JU Osnovne škole „Ozren“ Donja Paklenica sa početkom u 12:15 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_tehnickog_obrazovanja_-_os_ozren_donja_paklenica1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.