fbpx

Profesor viole Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola „Trebinje“

Profesor viole Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČKA ŠKOLA „TREBINjE“
TREBINjE
K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor viole- 1 izvršilac-puna norma –neodređeno radno vrijeme;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin RS ili BiH;
-da je punoljetan;
-da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstsva,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
– uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjana protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Posebni uslovi :
Pored opštih, kandidat je dužan ispuniti i posebne uslove u pogledu stručnog profila i zvanja propisanih Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09,86/10,25/14,76/15).

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18),ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom, kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
– uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;
– uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 24.02.2020. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje“, ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “ Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.