fbpx

Profesori njemačkog jezika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija Banja Luka

Profesori njemačkog jezika Banja Luka

Na osnovu člana 132. stav 3) tačka 13), a u vezi sa članovima 104, 106, 107. i 108 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS, broj: 41/18), člana 4. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16) i člana 32. Statuta JU Gimnazije Banjaluka, v.d. direktora raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2019. – puna nastavna norma časova

2. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja – puna nastavna norma u nacionalnom programu i programu Međunarodne mature (nastava na engleskom jeziku).

Radni odnos iz tačke 1. i tačke 2. Кonkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj: 34/15, 83/15).
Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3.a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa
najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.
5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,
6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci ( za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke
iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme,
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijme ( ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom )
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),
11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),
12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 18.02.2019. godine u 12:40 časova, a sa kandidatima iz tačke 2. konkursa dana 19.02.2019. godine, u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13.
Кanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesori_njemackog_jezika/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.