fbpx

Profesror biologije Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazije Banja Luka

Profesror biologije Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU Gimnazija
Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Na osnovu člana 132. stav 3) tačka 13), a u vezi sa članovima 104, 106, 107. i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS, broj: 41/18), člana 4. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14 i 42/16) i člana 32. Statuta JU Gimnazije Banjaluka, v.d. direktora raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesror biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna nastavna norma

Radni odnos iz tačke 1. Кonkursa će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj: 34/15, 83/15).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.
5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,
6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci ( za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sarži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme,
– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijme ( ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom )
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),
11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),
12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ( za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 26.03.2019. godine u 12.40 časova u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13.
Кanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesror_biologije-_ju_gimnazije_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.